Nước pha sơn – 9018

Nhanh chóng làm sơn bị đặc tan ra

Lắc đều trước khi sử dụng cho màu sơn tan đều trong nước pha.

0

Vui lòng đăng nhập