[ NEW ] Đầu gắn máy chà gót ( size. 25 mm ) – 2060