Móng hộp 500 cái siêu dẻo ,mỏng – Hàng loại 1 – 14140