Móng hộp 500 cái siêu dẻo,mỏng – Hàng loại 1 – 14139