miếng decal french đàu móng (tip guides) – 14 mẫu (1 hộp 100 miếng) – 10083