[Loại 1] Móng nhám mờ hộp 500 cái – siêu dẻo – 14126