[Loại 1] Móng nhám mờ hộp 500 cái – Siêu dẻo, mỏng – Hàng loại 1 – 14117