[Loại 1] Móng nhám mờ hộp 500 cái – siêu dẻo,mỏng – Hàng loại 1 – 14112