[Loại 1] Móng nhám hộp 500 cái vuông – siêu dẻo,mỏng – Hàng loại 1 – 14110