[Loại 1] Móng hộp 500 cái – siêu dẻo, mỏng – Hàng loại 1 – 14132