Kodi tông sò shell – /chai – 12 màu – (3 set có bảng màu) – 5089