Kodi tông nude 24 màu – /chai (3 set có bảng màu) – 5088