Khay đá đựng màu vẽ – hình bát giác – 10063

ĐVT / cái