Dụng cụ tạo móng nghệ thuật, miếng in Silicon – 10066