Đá rắc JQ 20 – 39020

Đá rắc JQ có 20 màu khác nhau