Đá rắc JQ 05 – 39005

Đá rắc JQ có 20 màu khác nhau