Cứng móng Hoa Hồng loại 1 – Trên nắp có hoa – 5145