Máy hơ gel loại mới BQ – V6 – 168w – 43 bóng – 1057