Đá trang trí móng HM 36 (3 hột ) – 315036

Mỗi kiểu 3 hột