Đá trang trí móng HM 35 (3 hột ) – 315035

Mỗi kiểu 3 hột