Đá trang trí móng HM 33 (3 hột ) – 315033

Mỗi kiểu 3 hột