Đá trang trí móng HM 32 (5 hột ) – 315032

Mỗi kiểu 3 hột