Đá trang trí móng HM 31 (5 hột ) – 315031

Mỗi kiểu 3 hột