Đá trang trí móng HM 34 (3 hột ) – 315034

Mỗi kiểu 3 hột