Đá trang trí móng HM 29 (3 hột ) – 315029

Mỗi kiểu 3 hột